top of page

כיצד למקם את ההתקן בצורה נכונה?

מומלץ למקם את ההתקן בגבול של לפחות 50% מהקליטה המקורית של הנתב שאנחנו מעוניינים להגביר.

לצורך זה ניתן לקחת מחשב נייד ולהתחיל להתרחק מהנתב. ברגע שנראה שהקליטה היא לפחות שלושה קוים באזור זה נחבר את המגביר טווח.

אם במקום בו נחבר את המרחיב טווח הקליטה תהיה חלשה ההתקן לא יעבוד בצורה תקינה ולא יגביר את הרשת המקורית. 

bottom of page