top of page

הגדרת הנתב בתשתית של בזק


יש לחבר את הנתב לחשמל, ולחבר את המודם (כבלים/ ADSL) ליציאת INTERNET של הנתב בעזרת כבל רשת RJ-45 .את המחשבים יש לחבר ליציאות LAN 1-4 בעזרת כבל רשת RJ-45 או בצורה אלחוטית (ראה איור למטה).

מצב הנוריות על הפאנל הקדמי של הנתב לאחר סיום חיבור הכבלים יהיה בתצורה הבא:

נורית Power (מייצגת מצב אספקת מתח): דולקת קבוע. 
נורית Status (מייצגת תקינות מערכות בנתב): מהבהבת.
נורית INTERNET (מייצגת חיבור למודם): דולקת בעת החיבור ומהבהבת בזמן העברת נתונים.
נורית WLAN (מייצגת מצב שידור אלחוטי): מהבהבת.
נוריות LAN1-4 (מייצגות חיבור מחשבים לנתב), דולקת בעת החיבור ומהבהבת בזמן העברת נתונים.

ראה את מיקום הנוריות על הנתב בתרשים הבא:

שלב 2 - הגדרות הנתב

על מנת להגדיר את הנתב יש להיכנס לממשק WEB של הנתב , רצוי לבצע זאת כאשר המחשב מחובר בכבל לנתב.

כניסה לנתב

יש לפתוח דפדפן (Internet Explorer, Mozilla, Netscape), ולגלוש לכתובת http://192.168.0.1

מתקבל חלון של שם משתמש וסיסמא בכניסה לנתב.
שם משתמש הוא admin ואת החלון של סיסמא יש להשאיר ריק ובסיום ללחוץ על Log In ולהיכנס לנתב.

כשמתקבל הדף הבא, לוחצים על Manual Internet Connection Setup ומגדירים את החיבור לאינטרנט:

הגדרות חיבור PPPoE (מודמים ADSL)

במסך הבא בשדה My Internet Connection Is: יש לבחור חיבור (PPPoE (Username/Password:

בדף שיפתח למטה יש למלא שם משתמש וסיסמא של ספק האינטרנט (כמו בחייגן), ולשנות את שער הפרמטרים כמו שמודגש בצילום מסך למטה, ובסיום ללחוץ על Save Settings:

לאחר מכן נקבל את המסך הבא:

ולאחר סיום שמירת ההגדרות, הנתב יחזיר אותנו למסך ההגדרות. אם ההגדרה הייתה תקינה והנתב התחבר לאינטרנט בהצלחה, האייקון של כדור הארץ בצד השמאלי של המסך ישנה את צבעו מאפור לכחול ולידו יהיה כתוב “Internet Online” (ראה צילום מסך למטה).

בכך הסתיימה הגדרת חיבור ADSL .

bottom of page