top of page

3. נקבל מסך כניסה לנתב בו נדרש להכניס סיסמה. נכתוב בשדה Password את המילה admin ושוב בשדה Confirmation נכתוב admin ונלחץ על SAVE

שימו לב! מומלץ לרשום את הסיסמא על הנייר ולשמור אותה במקום בטוח במקרה ונצטרך להיכנס להגדרות הנתב בעתיד. אין דרך לשחזר את הסיסמא ואם נאבד אותה נצטרך לאפס את הנתב ולהגדיר אותו מחדש.

4. נקבל חלון ראשי של הגדרות הנתב. נלחץ על Click’n’Connect.

5. במסך הבא נתבקש להכניס כבל רשת לכניסת Internet. בגלל שעשינו זאת כבר נלחץ על Next.

6. במסך הבא נתבקש לבחור את סוג החיבור. נבחר ב Dynamic IP. ונלחץ על Next.

7. במסך הבא לא נשנה דבר ונלחץ על Next.

8. ובמסך הבא נקבל סיכום ההגדרות נלחץ על Apply.

9. בחלון הבא הנתב יבדוק את החיבוריות ובסיום יתן הודעה שיש חיבור לאינטרנט.

אם הנתב הודיע שאין חיבור יש ללחוץ על כפתור Recheck שנמצא בחלק התחתון ולחכות לסיום הבדיקה. אם הנתב עוד פעם נתן הודעה שהחיבור לא הצליח יש לבדוק את החיבור של המודם לנתב.

10. במסך הבא נתבקש להכניס שם לרשת האלחוטית שלנו וסיסמה. נכניס שם וסיסמה. הסיסמא צריכה להיות לפחות 8 תוים. נלחץ על Next.

11. הנתב ישמור את ההגדרות של הרשת האלחוטית ונקבל הגדרות של IPTV. נדלג על ההגדרה הזאת על ידי לחיצה על Skip to next.

12. נקבל מסך של סיום ההגדרה ונלחץ על Save.


אחרי ההגדרה נוכל לנתק את המחשב מהנתב.

bottom of page