top of page

שידרוג תוכנה

 

חשוב! לא לשדרג את הנתב מהמחשב המחובר לנתב בצורה האלחוטית. פעולה כזו יכולה לגרום נזק בלתי הפיך לנתב.
יש לבצע פעולת שידרוג אך ורק מהמחשב שהוא מחובר לנתב בצורה קוית.
אין לנתק את הנתב מחשמל או מכבל רשת במהלך של השידרוג. הדבר עלול לפגוע בנתב ולא יכוסה על ידי האחריות היצרן.

 

1. יש להוריד את הקושחה האחרונה לשולחן העבודה מאתר ה FTP.
 

כדי לעבור לתיקיית FTP יש ללחוץ כאן.
 

2. יש לפתוח את הדפדפן האינטרנט ולהכניס את הכתובת 192.168.0.1.
3. יתקבל חלון של שם משתמש וסיסמא. אין צורך לשנות דבר יש ללחוץ על Log In.
4. לוחצים מלמעלה על Tools ומשמאל נבחר ב Firmware.
5. נלחץ על Browse בחלק Firmware Upgrade ומאתרים את הקובץ ששמרנו על שולחן העבודה ולוחצים על Open.
6. לוחצים על Upgrade.
7. הנתב יעשה ריסטרט באופן אוטומטי.

bottom of page