top of page

הגדרת הנתב בתשתית של כבלים בלי חייגן

יש לחבר את הנתב לחשמל, ולחבר את המודם (כבלים/ ADSL) ליציאת INTERNET של הנתב בעזרת כבל רשת RJ-45 .את המחשבים יש לחבר ליציאות (LAN (1-4 בעזרת כבל רשת RJ-45.

על מנת להגדיר את הנתב יש להיכנס לממשק WEB של הנתב.

1. יש לפתוח דפדפן (Internet Explorer, Mozilla), ולגלוש לכתובת http://192.168.0.1

 2. נקבל חלון של שם משתמש וסיסמא. אין צורך להכניס סיסמא נלחץ על Log In.

3. במסך הבא נלחץ על Manual Internet Connection Setup

4. במסך הבא נבחר (Dynamic IP (Username/Password מתוך התפריט My Internet Connection Is.
ונלחץ על Save Settings מלמעלה.

 5. הנתב ישמור את ההגדרות וכרגע ניתן לנסות לגלוש.

bottom of page