top of page

הגדרת הנתב בתשתית של כבלים בלי חייגן

שלב 1 – חיבורים פיזיים

ברגע שהנתב מופיע ברשת הוא (ולא אף אחד מהמחשבים) מתחבר למודם ולוקח על עצמו את האחריות ליצירת קשר עם ספק התשתית (כבלים/בזק) והאינטרנט. המחשבים ברשת הביתית יהיו מחוברים לנתב (בקשר אלחוטי או בכבילה) ללא תלות אחד בשני ויהיו מחוברים לאינטרנט כל הזמן ללא צורך בחייגן, שבמידת הצורך יוגדר בנתב עצמו.

יש לחבר את הנתב לחשמל, ולחבר את המודם (כבלים/ ADSL) ליציאת INTERNET של הנתב בעזרת כבל רשת RJ-45 .את המחשבים יש לחבר ליציאות LAN (1-4) בעזרת כבל רשת RJ-45 או בצורה אלחוטית (ראה איור למטה).

מצב הנוריות על הפאנל הקדמי של הנתב לאחר סיום חיבור הכבלים יהיה בתצורה הבא:

נורית Power (מייצגת מצב אספקת מתח): דולקת קבוע.
נורית Status (מייצגת תקינות מערכות בנתב): מהבהבת.
נוריתINTERNET (מייצגת את החיבור למודם): דולקת בעת החיבור ומהבהבת בזמן העברת נתונים.
נורית WLAN (מייצגת מצב שידור אלחוטי): מהבהבת.
נוריות LAN1-4 (מייצגות חיבור מחשבים לנתב), דולקת בעת החיבור ומהבהבת בזמן העברת נתונים.

ראה את מיקום הנוריות על הנתב בתרשים הבא:

שלב 2 - הגדרות הנתב

על מנת להגדיר את הנתב, יש להיכנס לממשק WEB של הנתב , רצוי לבצע זאת כאשר המחשב מחובר בכבל לנתב.

כניסה לנתב

פותחים דפדפן (Internet Explorer, Mozilla, Netscape), וגולשים לכתובת http://192.168.0.1

נקבל חלון של שם משתמש וסיסמא בכניסה לנתב.
שם משתמש הוא admin ואת החלון של סיסמא יש להשאיר ריק ובסיום ללחוץ על Log In ולהיכנס לנתב.

כשמתקבל דף הבא, לוחצים על Manual Internet Connection Setup ומגדירים את החיבור לאינטרנט:

במסך הבא בשדה My Internet Connection Is: יש לבחור חיבור (Dynamic IP (DHCP.
בסיום יש ללחוץ על Save Settings .

לאחר מכן נקבל את המסך הבא בו יש ללחוץ על Reboot Now.

הנתב יבצע הפעלה מחדש ונקבל שוב את דף ה-LOGIN ממנו נוכל להכנס לממשק ההגדרות על מנת לבדוק את תקינות החיבור.
בדיקת תקינות ההגדרות

לאחר סיום ביצוע הגדרות, חשוב לבדוק את תקינות ההגדרות והחיבור לאינטרנט.

נכנסים ללשונית STATUS ומוודאים כי Cable Statuts הוא Connected , Network Status הוא Established, וקיבלנו כתובת IP "חוקית" של ספק האינטרנט כמודגש למטה:

בכך הסתיימה הגדרת חיבור Dynamic Ip לבעלי חיבור כבלים ללא חייגן

bottom of page